محسن وزیری مقدم

ایران | 1303 - 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,683 دلار آمریکا
کمینه برآورد 16,496 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 23,556 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+42.233%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021