محمدعلی شیوایی (کاکو)

1313 - 1384
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 738 دلار آمریکا
کمینه برآورد 583 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,554 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-30.909%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها