محمد حمیدی

مراکش | 1319
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,189 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,027 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,540 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+90%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها