محمد ناجي‎

مصر | 1266 - 1334
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,502 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,757 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,480 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+67.025%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها