محمود بخشی

ایران | 1355
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 20,739 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,700 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,814 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+40.262%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021