محمود صبري‎

عراق | 1306 - 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 188,406 دلار آمریکا
کمینه برآورد 104,991 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 136,763 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+91.819%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها