محمود مختار‎

مصر | 1270 - 1313
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 241,644 دلار آمریکا
کمینه برآورد 143,836 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 198,630 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.1%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها