منیر فرمانفرماییان

ایران | 1301 - 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 139,660 دلار آمریکا
کمینه برآورد 94,384 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 133,026 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+28.278%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021