مها ملوح

سعودی | 1337
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 41,448 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,816 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,724 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+140%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها