• بدون عنوان 1400
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشیخط
  • 99.7 * 119.1
  • امضا شده و تاریخ خورده 88، امضا شده و تاریخ خورده 88 پشت اثر
فروش در - خانه حراج
25 آذر 1389
برآورد
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازمحمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
28,169 دلار آمریکا
-
£30,000
42,254 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
قو
برآورد
$18,000
-
$22,000
قیمت فروش
$18,000
10%
تاریخ حراج
آرت اسکوپس - 25 فروردین 1397
عشق
برآورد
3,000,000,000﷼
32,609 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
38,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
35,870 دلار آمریکا
1.538%
تاریخ حراج
حراج ملی - 5 مرداد 1397
سایر آثار هنری مهدی سعیدی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها