مهرداد شوقی حق دوست

ایران | 1351
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,665 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,069 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,265 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+293.505%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2011 - 2015
عملکرد در برابر برآوردها
2011 - 2015
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2011 - 2015