میرزا عبدالمطلب (نقاش باشی)

ایران
1394

حراج چهارمین دوره حراج تهران 8 خرداد