نعیم اسماعیل

سوریه | 1308 - 1357
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 146,795 دلار آمریکا
کمینه برآورد 20,724 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 27,632 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+507.143%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها