واحد خاکدان

ایران | 1329
نمایشگاه ها

مَفَر
26 دی 1399 - 14 بهمن 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,114 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,453 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,885 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+34.937%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021