پاول گیراگوسیان

لبنان | 1305 - 1372
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 65,589 دلار آمریکا
کمینه برآورد 27,397 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 41,096 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+91.52%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها