پرستو فروهر

ایران | 1340
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,989 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,248 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,759 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+35.562%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2009 - 2013
عملکرد در برابر برآوردها
2009 - 2013
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2009 - 2013