پرویز تناولی

ایران | 1316
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 145,396 دلار آمریکا
کمینه برآورد 73,254 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 104,822 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+72.39%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021