ژازه تباتبایی

ایران | 1309 - 1386
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,331 دلار آمریکا
کمینه برآورد 24,995 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 35,944 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+32.667%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021