کاظم حیدر

عراق | 1311 - 1364
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 420,088 دلار آمریکا
کمینه برآورد 70,947 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 106,597 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+196.875%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها