• او نابود می شود که ممکن است پس از آن برگردد (از مجموعه‌ی «حماسه شهید») 1341
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 40.6 * 50.8
  • امضا شده و تاریخ خورده "ک. حیدر 1963" (پیین راست)
برآورد
£40,000
55,264 دلار آمریکا
- £60,000
82,896 دلار آمریکا
قیمت فروش
£118,750
164,065 دلار آمریکا
137.5%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | زنان در انتظار از جواد سليم
زنان در انتظار
برآورد
£100,000
139,782 دلار آمریکا
-
£150,000
209,673 دلار آمریکا
قیمت فروش
£125,250
175,077 دلار آمریکا
0.2%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
سایر آثار هنری کاظم حیدر

آرت چارت | شبح‌های بغداد از کاظم حیدر
شبح‌های بغداد
برآورد
£1,500
2,113 دلار آمریکا
-
£2,500
3,521 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,232 دلار آمریکا
14.75%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرت چارت | سیلوئت بغداد از کاظم حیدر
سیلوئت بغداد
برآورد
£2,500
3,378 دلار آمریکا
-
£3,000
4,054 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرت چارت | چگونه او با قلب یک شهید سرگردان شد (از مجموعه حماسه شهادت)) از کاظم حیدر
چگونه او با قلب یک شهید سرگردان شد (از مجموعه حماسه شهادت))
برآورد
£100,000
139,782 دلار آمریکا
-
£150,000
209,673 دلار آمریکا
قیمت فروش
£598,750
836,944 دلار آمریکا
379%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 334,747 دلار آمریکا
کمینه برآورد 65,720 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 98,697 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+177.083%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها