• چگونه او با قلب یک شهید سرگردان شد (از مجموعه حماسه شهادت)) 1341
  • رنگ روغن روی بوم، قاب شده
  • نقاشی
  • 176 * 127
برآورد
£100,000
139,782 دلار آمریکا
- £150,000
209,673 دلار آمریکا
قیمت فروش
£598,750
836,944 دلار آمریکا
379%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | UNTITLED (FROM THE TREE TRUNKS SERIES) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
63.7%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
سایر آثار هنری کاظم حیدر

آرتچارت | اثر هنری ازکاظم حیدر
شبح‌های بغداد
برآورد
£1,500
2,113 دلار آمریکا
-
£2,500
3,521 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,232 دلار آمریکا
14.75%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازکاظم حیدر
سیلوئت بغداد
برآورد
£2,500
3,378 دلار آمریکا
-
£3,000
4,054 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 420,088 دلار آمریکا
کمینه برآورد 70,947 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 106,597 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+196.875%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها