برآورد
£1,500
2,113 دلار آمریکا
- £2,500
3,521 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,232 دلار آمریکا
14.75%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
کبوترها
برآورد
Fr.3,000
3,093 دلار آمریکا
-
Fr.5,000
5,155 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.2,500
2,577 دلار آمریکا
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
پیگه، هتل دِ وانت ژنو - 5 مهر 1396
بدون عنوان
برآورد
Fr.0
0 دلار آمریکا
-
Fr.0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.2,800
2,814 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
دوبیاشوفسکی - 19 آبان 1396
سایر آثار هنری کاظم حیدر

آرتچارت | اثر هنری ازکاظم حیدر
سیلوئت بغداد
برآورد
£2,500
3,378 دلار آمریکا
-
£3,000
4,054 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرتچارت | اثر هنری ازکاظم حیدر
چگونه او با قلب یک شهید سرگردان شد (از مجموعه حماسه شهادت))
برآورد
£100,000
139,782 دلار آمریکا
-
£150,000
209,673 دلار آمریکا
قیمت فروش
£598,750
836,944 دلار آمریکا
379%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 420,088 دلار آمریکا
کمینه برآورد 70,947 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 106,597 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+196.875%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها