کامبیز شریف

ایران | 1357
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,198 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,134 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,512 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+55.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها