کتایون کرمی

ایران | 1346
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,500 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+87.5%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها