یرواند نهاپتیان

ایران | 1292 - 1385
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,083 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,159 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,857 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+16.25%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها