حراج Alchemy: Objects of Desire


  • ساتبیز لندن
  • 02 اردیبهشت 1395
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £714,600
1,020,857 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £946,500
1,352,143 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,041,300
1,487,571 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £21,694
30,991 دلار آمریکا
هنرمندان 27
آثار هنری 61
آثار هنری فروخته شده 48
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
28 مهر 1400
£1,114,000
1,537,188 دلار آمریکا
- £1,553,000
2,142,956 دلار آمریکا

برآورد فروش

هنر معاصر
لندن
28 مرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
حراج روز هنر معاصر
لندن
10 تیر 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £64,260
88,488 دلار آمریکا