حراج Contemporary Art Day Auction


  • ساتبیز نیویورک
  • 21 آبان 1393
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $75,500
بیشینه برآورد $105,800
مجموع فروش $68,750
میانگین ارزش آثار $34,375
هنرمندان 4
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌های معاصر
نیویورک
06 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $37,800
هنر معاصر آنلاین
نیویورک
02 مهر 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,512