حراج چهاردهمین دوره حراج تهران


  • تهران تهران
  • 21 مرداد 1400
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 317,300,000,000﷼
1,269,200 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 432,700,000,000﷼
1,730,800 دلار آمریکا
مجموع فروش 427,180,000,000﷼
1,708,720 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 3,559,833,333﷼
14,239 دلار آمریکا
هنرمندان 119
آثار هنری 120
آثار هنری فروخته شده 120
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

سیزدهمین دوره حراج تهران
تهران
26 دی 1399
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 879,420,000,000﷼
3,394,920 دلار آمریکا
دوازدهمین دوره حراج تهران
تهران
27 دی 1398
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 323,770,000,000﷼
2,385,925 دلار آمریکا
یازدهمین دوره حراج تهران
تهران
14 تیر 1398
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها 422,040,000,000﷼
3,209,430 دلار آمریکا