حراج نخستین گشایش: هنر معاصر و پساجنگ آنلاین آنلاین


گزارش حراج

2
اثر برای فروش
کمینه برآورد £10,500
14,305 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £15,500
21,117 دلار آمریکا
مجموع برآوردها
2
هنرمندان حاضر در حراج
حراج های مرتبط

حراج روز هنر معاصر و پساجنگ
لندن
11 تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £56,250
77,458 دلار آمریکا
نخستین گشایش: هنر معاصر و پساجنگ آنلاین آنلاین
لندن
03 تیر 1400
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
21 آبان 1399
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £610,625
803,454 دلار آمریکا