حراج Modern and Contemporary Arab,Iranian and Turkish Art Part II


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $792,000
بیشینه برآورد $1,115,000
مجموع فروش $1,269,000
میانگین ارزش آثار $43,759
هنرمندان 28
آثار هنری 31
آثار هنری فروخته شده 29
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Middle Eastern Modern & Contemporary Art
03 فروردین 1398
9 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,154,375
Dubai: Post War and Contemporary Art
02 فروردین 1397
10 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,226,250
Modern & Contemporary Art
28 اسفند 1395
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
14 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها $3,499,500