مرتب سازی بر اساس
رنگ‌روغن روی بوم
120 * 180
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395

رنگ‌روغن روی بوم
120 * 180
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394

رنگ روغن روی بوم
130 * 190
برآورد
25,000,000,000﷼
659,979 دلار آمریکا
-
35,000,000,000﷼
923,970 دلار آمریکا
قیمت فروش
31,000,000,000﷼
818,374 دلار آمریکا
3.333%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396

151 * 50 * 50
برآورد
20,000,000,000﷼
527,983 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
791,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
25,000,000,000﷼
659,979 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396

رنگ‌روغن روی بوم
100 * 300
برآورد
50,000,000,000﷼
588,235 دلار آمریکا
-
60,000,000,000﷼
705,882 دلار آمریکا
قیمت فروش
51,000,000,000﷼
600,000 دلار آمریکا
7.273%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397

رنگ روغن روی بوم
130 * 75
برآورد
 
قیمت فروش
157.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393

رنگ‌روغن روی بوم
80 * 130
برآورد
 
قیمت فروش
70%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394

رنگ روغن روی بوم
90 * 130
برآورد
 
قیمت فروش
166.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393

116 * 76
برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
757.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

رنگ‌روغن روی بوم
130 * 80
برآورد
 
قیمت فروش
24%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395