حراج یازدهمین دوره حراج تهران


  • تهران تهران
  • 14 تیر 1398
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 388,300,000,000﷼
2,952,852 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 545,900,000,000﷼
4,151,331 دلار آمریکا
مجموع فروش 422,040,000,000﷼
3,209,430 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 5,703,243,243﷼
43,371 دلار آمریکا
هنرمندان 60
آثار هنری 79
آثار هنری فروخته شده 74
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

چهاردهمین دوره حراج تهران
تهران
21 مرداد 1400
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
63 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 427,180,000,000﷼
1,708,720 دلار آمریکا
سیزدهمین دوره حراج تهران
تهران
26 دی 1399
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 879,420,000,000﷼
3,394,920 دلار آمریکا
دوازدهمین دوره حراج تهران
تهران
27 دی 1398
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 323,770,000,000﷼
2,385,925 دلار آمریکا