چیزی به نام داستان بزرگ وجود ندارد
تهران
14 آبان 1400 - 5 آذر 1400

ردِّپاىِ غیاب
14 آبان 1400 - 14 دی 1400

زمزمه‌های آهنگین
14 آبان 1400 - 2 آذر 1400

خیلی تاریک و کمی روشن
14 آبان 1400 - 25 آبان 1400

مروری بر آثار مهدی سحابی
12 آبان 1400 - 28 آذر 1400

یک انتظار قدیمی
تهران
24 مهر 1400 - 2 آبان 1400

بازبینی تکه‌ها و موجودیت
نیویورک
1 مهر 1400 - 24 مهر 1400

مروری بر آثار جلال شباهنگی
26 شهریور 1400 - 16 مهر 1400

حواشی لیلی
تهران
26 شهریور 1400 - 12 مهر 1400

در حیرت پرنده
تهران
19 شهریور 1400 - 6 مهر 1400