مجموع فروش بر اساس رشته هنری

صنایع دستی

آثار برتر

اثر هنری و هنرمند
قیمت فروش
رشد در برابر میانگین برآورد