آرش حنایی

ایران | 1357
نمایشگاه ها

ناتور
تهران
3 بهمن - 1 اسفند 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,694 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,870 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,494 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+8.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها