تاریخچه حضور در آرت فرها

ابوظبی آرت ۲۰۲۱ - ابوظبی آرت
26 آبان 1400
سایر آثار هنری آرش نظری

آرت چارت | ترمیناتور از آرش نظری
ترمیناتور
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394
آرت چارت | پسر کوچک از آرش نظری
پسر کوچک
برآورد
 
قیمت فروش
37.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اردیبهشت 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,962 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,106 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,696 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.144%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان از کوروش شیشه گران
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
37%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393
آرت چارت | Hunted Hunter از رکنی حائری زاده
Hunted Hunter
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرت چارت | بدون عنوان (زحل) از سیراک ملکونیان
بدون عنوان (زحل)
برآورد
£15,000
18,750 دلار آمریکا
-
£25,000
31,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,312
101,640 دلار آمریکا
306.56%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399