آرت چارت | بدون عنوان از کوروش شیشه گران
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
37%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393
آرت چارت | Hunted Hunter از رکنی حائری زاده
Hunted Hunter
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرت چارت | بدون عنوان (زحل) از سیراک ملکونیان
بدون عنوان (زحل)
برآورد
£15,000
18,750 دلار آمریکا
-
£25,000
31,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,312
101,640 دلار آمریکا
306.56%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399