آرت چارت | زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 132 از گیلبرت هِیج
زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 132
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 053 از گیلبرت هِیج
زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 053
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 065 از گیلبرت هِیج
زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 065
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 027 از گیلبرت هِیج
زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 027
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | سوفیا لورن از وحید شریفیان
سوفیا لورن
برآورد
 
قیمت فروش
59.375%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرت چارت | سوفیا لورن از وحید شریفیان
سوفیا لورن
برآورد
 
قیمت فروش
43.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرت چارت | دیوار شماره 9 از شهرزاد چنگلوایی
دیوار شماره 9
برآورد
 
قیمت فروش
43.182%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آذر 1396
آرت چارت | دیوار شماره 9 از شهرزاد چنگلوایی
دیوار شماره 9
برآورد
 
قیمت فروش
43.182%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آذر 1396
آرت چارت | بدون عنوان (دست‌ها) از شیرین نشاط
بدون عنوان (دست‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1393