آزاده اخلاقی

ایران | 1357
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,405 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,505 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,006 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+2.857%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها