آقا بالا (نقاش باشی)

ایران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 50,158 دلار آمریکا
کمینه برآورد 21,119 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 31,679 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+90%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها