آنه محمد تاتاری

ایران | 1336
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,210 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,199 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,340 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1.238%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022