آرت چارت | حب (عشق) از سمیر سایق
حب (عشق)
برآورد
£1,000
1,316 دلار آمریکا
-
£2,000
2,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£425
559 دلار آمریکا
71.667%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرت چارت | سبزه از حسین مادی
سبزه
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,000
2,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,500
1,974 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرت چارت | مدل در آتلیه‌ی مجسمه‌ساز از محمد الرواس
مدل در آتلیه‌ی مجسمه‌ساز
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£375
494 دلار آمریکا
81.25%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرت چارت | عشق از سمیر سایق
عشق
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,200
1,646 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,099 دلار آمریکا
53%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | سبکی وجود از محمد الرواس
سبکی وجود
برآورد
£2,000
2,744 دلار آمریکا
-
£3,000
4,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,149 دلار آمریکا
8.2%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | منافع بن‌بست از مهدی قدیانلو
منافع بن‌بست
برآورد
£800
988 دلار آمریکا
-
£900
1,111 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 13 خرداد 1399
آرت چارت | منافع بن‌بست از مهدی قدیانلو
منافع بن‌بست
برآورد
£800
988 دلار آمریکا
-
£900
1,111 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 13 خرداد 1399
آرت چارت | پازل رهاشده از مهدی قدیانلو
پازل رهاشده
تاریخ حراج
حراج‌های متفرقه - 12 مرداد 1400
آرت چارت | آسمان نو از مهدی قدیانلو
آسمان نو
برآورد
£800
909 دلار آمریکا
-
£1,200
1,364 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
2,841 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 13 مهر 1401