ابوالقاسم سعیدی

ایران | 1305
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 46,000 دلار آمریکا
کمینه برآورد 27,614 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 37,599 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+64.348%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022