احمد اسفندیاری

ایران | 1301 - 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,302 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,419 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,779 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+20.49%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022