احمد امین نظر

ایران | 1334
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,548 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,746 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,949 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+33.301%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها