احمد محمدپور

ایران | 1344
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,194 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,205 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,048 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+86.435%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022