احمد مرشدلو

ایران | 1352
نمایشگاه ها

گلستان
30 اردیبهشت - 16 خرداد 1401
ناسوت و Nature 2
تهران
23 اردیبهشت - 2 خرداد 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,009 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,546 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,753 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+4.276%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021