اردشیر محصص

ایران | 1317 - 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,988 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,096 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,164 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1399.476%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022