آرت چارت | بدون عنوان از نجمه پاشایی
بدون عنوان
برآورد
£300
418 دلار آمریکا
-
£500
697 دلار آمریکا
قیمت فروش
£363
506 دلار آمریکا
9.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرت چارت | بدون عنوان از نجمه پاشایی
بدون عنوان
برآورد
£300
418 دلار آمریکا
-
£500
697 دلار آمریکا
قیمت فروش
£382
533 دلار آمریکا
4.5%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرت چارت | حاجی فیروز از اردشیر محصص
حاجی فیروز
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1394
آرت چارت | پرتره‌ی مذکر 2 از عُمَر ال نقدی
پرتره‌ی مذکر 2
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£485
665 دلار آمریکا
61.24%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | رویارویی نهایی از اردشیر محصص
رویارویی نهایی
برآورد
£2,000
2,500 دلار آمریکا
-
£3,000
3,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,562
15,703 دلار آمریکا
402.48%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرت چارت | مشت در مشت از اردشیر محصص
مشت در مشت
برآورد
€2,000
1,885 دلار آمریکا
-
€4,000
3,769 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401
آرت چارت | بدون عنوان (فرم مردانه و زنانه) از اسماعیل فتاح
بدون عنوان (فرم مردانه و زنانه)
برآورد
£5,000
6,892 دلار آمریکا
-
£8,000
11,027 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرت چارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
€3,000
2,827 دلار آمریکا
-
€6,000
5,654 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 28 آذر 1401
آرت چارت | بدون عنوان (پرتره‌ی پرویز شاهپور) از اردشیر محصص
بدون عنوان (پرتره‌ی پرویز شاهپور)
برآورد
£4,000
5,173 دلار آمریکا
-
£6,000
7,759 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398