ارسیا مقدم

ایران | 1351
نمایشگاه ها

سرزمین عجایب من
تهران
16 اردیبهشت - 2 خرداد 1401
آخرین اتفاق ۱۴۰۰
تهران
6 اسفند - 17 اسفند 1400
مقالات مرتبط

هنر به‌مثابه‌ی روش رزم 19 آذر 1401
هنرمند معاصر دیگر هنرمند بیان‌گر روایت قالب یا روایت پیشینی نیست و همواره جلوتر از جامعه است. در این جستار حسین گنجی توضیح می‌دهد که چگونه هنرمندان با بیان اعتراضی خود، فریاد در گلو و خواسته‌ی برزبان‌نیامده را ترسیم کرده و در این میان خسارت و غرامت‌های بسیاری نیز داده‌اند؛ چه آن زمانی که هنرمند به عنوان جسمی فانی به وسیله‌ی اعتراض خود، دست به مبارزه زده، چه آن زمان که اثر هنرمند به‌...
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,430 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,394 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,525 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.143%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها